Statut

STATUT

Fundacji Inicjatyw Prorodzinnych i Opiekuńczo-Wychowawczych „Nasze Dzieci”

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja Inicjatyw Prorodzinnych i Opiekuńczo-Wychowawczych „Nasze Dzieci”, zwana w dalszej części statutu Fundacją, ustanowiona została aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Arletę Kołodziejską w Kancelarii Notarialnej w Przasnyszu, przy ul. Świerczewo 12, w dniu 21 stycznia 2014 roku, Repertorium A Nr. 318/2014
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (tekst jednolity: Dz. U. Nr 64, z 1991 r., poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną i została powołana na czas nieoznaczony.
 2. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę według wzoru zatwierdzonego przez Radę Fundacji.
 3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.

§ 3

 1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Krasne, powiat przasnyski, województwo mazowieckie.
 2. Fundacja obejmuje swoim działaniem obszar powiatu ciechanowskiego, makowskiego, mławskiego, ostrołęckiego, płockiego, płońskiego, przasnyskiego, pułtuskiego, szczytnowskiego.
 3. Dla właściwego realizowania celów statutowych i społecznych Fundacja może prowadzić działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 4

Fundacja w swej działalności współpracuje z przedstawicielami sektora publicznego, społecznego i gospodarczego, którym bliskie są cele Fundacji.

§ 5

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw rodziny.

§ 6

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 7

Celem Fundacji jest:

 1. Prowadzenie działalności w zakresie wspierania i pomocy rodzinie, pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej, a w szczególności:
  1. pomoc rodzinom zastępczym i rodzinom naturalnym w opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży;
  2. wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w pieczy zastępczej,
  3. organizowanie działalności opiekuńczej i wychowawczej dla dzieci pozbawionych opieki domu rodzinnego,
  4. zapobieganie wykluczeniu społecznemu rodzinom będącym w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej;
  5. zapewnianie opieki i wychowania dzieciom umieszczanym w instytucjonalnej formie pieczy zastępczej;
  6. organizowanie dzieciom i młodzieży pomocy w nauce oraz organizowanie zajęć wyrównawczych i socjoterapeutycznych;
 2. Budowanie systemu rodzinnej pieczy zastępczej poprzez:
  1. wspieranie działań na rzecz rodzicielstwa zastępczego,
  2. upowszechnienie idei rodzinnej opieki zastępczej i adopcji,
  3. organizowanie szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze,
  4. wspieranie rodzin zastępczych i organizowanie szkoleń i warsztatów dokształcających,
  5. prowadzenie aktywnych form pracy z rodziną zastępczą,
  6. tworzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, dziennych ośrodków wsparcia pieczy zastępczej.
  7. zapewnianie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców.
 3. Organizowanie pomocy, opieki i wsparcia nad dziećmi i młodzieżą z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wielodzietnych.
 4. Przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;
 5. Upowszechnianiu dobrych rozwiązań z zakresu wychowywania dzieci, umiejętności godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym.
 6. Promowanie zdrowego stylu życia.
 7. Wdrażanie programów innowacyjnych wspierających efektywne usamodzielnianie młodzieży.
 8. Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, profilaktycznej, doradczej, szkoleniowej, kulturalnej, opiekuńczej, wychowawczej i terapeutycznej skierowanej do rodziny.
 9. Skupianie wokół idei Fundacji osób i organizacji szczególnie zaangażowanych w pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin zastępczych.
 10. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 11. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych.
 12. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 13. Ratownictwo i ochrona ludzkości.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz gospodarowanie funduszami przeznaczonymi na realizację celów statutowych, w szczególności poprzez realizowanie programów, projektów i przedsięwzięć dofinansowanych z funduszy krajowych i UE.
 2. Utworzenie i prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci, tworzenie dziennych ośrodków wsparcia pieczy zastępczej.
 3. Utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z rodzinami zastępczymi i naturalnymi.
 4. Inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form pomocy dla dzieci niepełnosprawnych.
 5. Prowadzenie poradnictwa w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność rodzin zastępczych i wielodzietnych.
 6. Prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, informacyjnej i wydawniczej.
 7. Organizowanie rodzinnych pikników, imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, festynów integracyjnych i charytatywnych.
 8. Angażowanie różnych grup społecznych w działania na rzecz dzieci z rodzin zastępczych i wielodzietnych.
 9. Organizowanie pomocy sąsiedzkiej dla rodzin zastępczych, wielodzietnych i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej.
 10. Organizowanie i wspieranie wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych, wielodzietnych i rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.
 11. Współpracę z środowiskami lekarskimi, instytucjami samorządowymi i państwowymi, instytucjami pomocowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu i innymi organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz osobami prawnymi i fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.
 12. Ochronę zdrowia, poprzez prowadzenie działalności leczniczej, ośrodka rehabilitacji.
 13. Organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.
 14. Finansowanie i prowadzenie ośrodków wypoczynkowo–terapeutyczno–rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, w tym ich budowa.
 15. Finansowanie i prowadzenie domów pomocy społecznej, w tym ich budowa.
 16. Pomoc rzeczowa i finansowa na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych lub innych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 17. Ułatwianie aktywności społecznej osób wykluczonych społecznie, szczególnie osób niepełnosprawnych lub chorych, w tym likwidowanie uprzedzeń wobec osób wykluczonych społecznie.
 18. Organizowanie, prowadzenie i finansowanie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 19. Przeciwdziałanie zagrożeniu wykluczeniem społecznym.

§ 9

 1. Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter umowy partnerskiej, wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia, albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
 2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ III

Majątek i dochody Fundacji

§ 10

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1 400,00 PLN oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości przekazane, wydzierżawione lub nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 11

 1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
  1. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatorów;
  2. darowizn, subwencji, dotacji, spadków i zapisów otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych, zarówno z terenu Polski, jak i z zagranicy;
  3. dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych, przekazanych Fundacji nieodpłatnie bądź odpłatnie;
  4. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych;
  5. odsetek i depozytów bankowych;
  6. dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
  7. pozyskiwanie sponsorów i darczyńców;
  8. organizowanie zbiórek publicznych, aukcji, koncertów, kiermaszy, festynów oraz akcji społecznych na rzecz Fundacji.
 2. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, zapisów i subwencji mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej.

§ 12

 1. Majątek i wpływy Fundacji mogą być wykorzystane wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.
 2. Fundatorzy nie mogą być beneficjentami majątku Fundacji oraz nie mogą zgłaszać roszczeń w stosunku do majątku Fundacji.

§ 13

Osoby fizyczne i prawne, z kraju i z zagranicy, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji nie niższej niż 5.000 PLN uzyskują tytuł Sponsora Fundacji.

§ 14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie woli o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

ROZDZIAŁ IV

Fundatorzy, ich prawa i obowiązki.

§ 15

Fundatorzy mają prawo w szczególności do:

§ 16

Fundatorzy są zobowiązani do:

ROZDZIAŁ V

Organy Fundacji, sposób ich powoływania, uprawnienia i obowiązki organów Fundacji

§ 17

 1. Organy Fundacji stanowią:
  • Rada Fundacji
  • Zarząd Fundacji
 2. Organy Fundacji powoływane są na czas nieoznaczony.

Rada Fundacji

§ 18

Rada Fundacji składa się z:

§ 19

Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.

§ 20

Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady oraz Sekretarza Rady, zgodnie z ordynacją wyborczą zawartą w rozdziale VIII niniejszego statutu.

§ 21

 1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku.
 2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, lub na wniosek co najmniej dwóch członków Rady Fundacji.
 3. Uchwały Rady w sprawach merytorycznych zapadają zwykłą większością głosów, z tym, że wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Sekretarza Rady Fundacji.
 4. W przypadku równej ilości głosów, decydującym jest głos Przewodniczącego, zaś pod jego nieobecność Sekretarza Rady Fundacji.
 5. Szczegółowy sposób działania Rady określa uchwalony przez nią regulamin.
 6. W posiedzeniach uczestniczy obowiązkowo przedstawiciel Zarządu Fundacji.

§ 22

 1. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
  1. wybór i odwoływanie Zarządu Fundacji oraz poszczególnych jej członków,
  2. przyjmowanie nowych członków do Rady Fundacji,
  3. podejmowanie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Fundacji,
  4. występowanie z wnioskami i podejmowanie uchwał w sprawach istotnych dla funkcjonowania Fundacji,
  5. podejmowanie uchwał w sprawach zaciągania zobowiązań przekraczających zwykły Zarząd,
  6. inicjowanie i opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
  7. przyjmowanie rocznych sprawozdań z całokształtu działalności Fundacji,
  8. rozpatrywanie wszelkich spraw spornych i zażaleń, dotyczących działania statutowych organów władz Fundacji,
  9. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Fundacji.
 2. Decyzje podjęte przez Radę Fundacji są ostateczne.

Zarząd Fundacji

§ 23

 1. Zarząd Fundacji powoływany jest przez Radę Fundacji w głosowaniu zgodnie z ordynacją wyborczą zawartą w rozdziale VIII niniejszego statutu z tym zastrzeżeniem, że członkowie Zarządu są wybierani oddzielnie na poszczególne funkcje w Zarządzie.
 2. Zarząd składa się z Prezesa, Sekretarza i Skarbnika Zarządu.
 3. Kandydat na Prezesa Zarządu obowiązany jest przedstawić swoją koncepcję sprawowania tej funkcji.
 4. W szczególnych przypadkach mogą być ustanawiane inne funkcje, zależnie od potrzeb, przez Zarząd lub Radę Fundacji.
 5. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
 6. W przypadku wyboru do Zarządu Fundacji członka Rady Fundacji następuje zwieszenie uprawnień członka Rady Fundacji na czas pełnienia funkcji w Zarządzie Fundacji.

§ 24

Do kompetencji i obowiązków Zarządu Fundacji należy:

 1. kierowanie całokształtem bieżącej działalności Fundacji zgodnie ze statutem i uchwałami Rady Fundacji,
 2. zarządzanie majątkiem Fundacji,
 3. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 4. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
 5. przedkładanie Radzie Fundacji, w terminie do 15 marca każdego roku sprawozdania z całokształtu działalności za rok ubiegły,
 6. ustalanie regulaminu biura Fundacji,
 7. powoływanie i odwoływanie osób pełniących samodzielne stanowiska w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
 8. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych dla prowadzenia działalności statutowej.

§ 25

 1. Członkowie Zarządu pracują społecznie, bądź pozostają w stosunku pracy w Fundacji na podstawie umowy o pracę.
 2. Stosunek pracy z członkami Zarządu nawiązuje Przewodniczący Rady Fundacji.
 3. Członkom Zarządu, pracującym społecznie, przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z udziałem w pracach Zarządu na warunkach i w wysokości ustalonych przez Radę Fundacji.

§ 26

 1. Zarząd pracuje kolegialnie na odbywających się okresowo posiedzeniach.
 2. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu.
 3. Sprawy zastrzeżone do decyzji kolegialnych, tryb obradowania i podejmowania decyzji oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin Zarządu, zatwierdzony przez Radę Fundacji.

§ 27

 1. Obsługę Zarządu Fundacji sprawuje Biuro Fundacji.
 2. Biuro Fundacji podlega Prezesowi Zarządu, który ustala jego regulamin organizacyjny.

ROZDZIAŁ VI

Działalność gospodarcza, organizacja działalności gospodarczej.

§ 28

 1. Fundacja może prowadzić w kraju działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Działalność gospodarcza Fundacji jest środkiem do realizacji celów statutowych Fundacji.
 3. Działalność gospodarcza Fundacji może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego.
 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, leczniczą, w następującej klasyfikacji działalności gospodarczej PKD:
  47.99Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.
  56.21Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) .
  82.11Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura.
  86.90A – Działalność fizjoterapeutyczna.
  86.90E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
  87.90Z - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem.
  88.10Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.
  88.91Z - Opieka dzienna nad dziećmi.
  88.99Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.
  93.29Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

  Rodzaj przeważającej działalności – 87.90Z.

§ 29

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio, lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.
 2. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadanych przez nie środków własnych.
 3. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.
 4. Decyzję o ustanowieniu Zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd Fundacji.
 5. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatora i sprawuje nadzór nad ich działalnością.
 6. Kierownik Zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia ponad kwotę 10 000 zł, zwłaszcza zaś do zbycia lub obciążenia nieruchomości potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.
 7. Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.
 8. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

ROZDZIAŁ VII

Sposób reprezentowania Fundacji oraz sposób zaciągania zobowiązań.

§ 30

 1. Zarząd Fundacji reprezentuje Fundację przed organami władzy państwowej, administracyjnej, sądowej, a także osobami prawnymi i fizycznymi.
 2. Do dokonywania wszelkich czynności prawnych w imieniu Fundacji uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 3. Do zaciągania zobowiązań powyżej 100.000 PLN niezbędna jest stosowna uchwała Rady Fundacji.

ROZDZIAŁ VIII

Wybory Organów Fundacji

§ 31

 1. Wyboru członków Organów Fundacji dokonuje się poprzez głosowanie tajne.
 2. Wyboru dokonuje się przy udziale co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
 3. Akt głosowania polega na pisemnej ocenie zgłoszonych kandydatur według następującej skali:
  zdecydowanie tak 6
  tak5
  raczej tak4
  brak zdania3
  raczej nie2
  nie1
  zdecydowanie nie0
 4. O wyborze decyduje liczba uzyskanych punktów.

ROZDZIAŁ IX

Zmiana Statutu.

§ 32

Decyzję o przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 2/3 jej członków.

ROZDZIAŁ X

Postanowienia końcowe.

§ 33

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie może nastąpić wyłącznie wtedy, jeśli w jego wyniku nie ulegnie istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji, na wniosek Zarządu Fundacji, na drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga akceptacji przez wszystkich fundatorów.

§ 34

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych albo utraty majątku.
 2. Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje, na wniosek Zarządu Fundacji, Rada Fundacji przy obecności 2/3 jej członków, większością 2/3 głosów.

§ 35

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art.5, pkt. 4 ustawy o fundacjach, fundacjom wskazanym przez Zarząd, których działalność jest zbieżna z celem Fundacji, po zaopiniowaniu przez Radę Fundacji.

§ 36

Statut Fundacji wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Krajowy Rejestr Sądowy.